B.S. Index van de afkondigingen van 13 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken type wet prom. 13/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005009313 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005200676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17duodetricies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de collectieve overeenkomst van 25 maart type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005200651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38quinquies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983 b type koninklijk besluit prom. 13/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005200653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46quindecies van 21 december 2004, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 b

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter, de leden, de secretaris en de adjunct-secretaris van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 13/04/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005031136 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot erkenning als ontwerper voor het uitwerken van bijzondere bestemmingsplannen

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 13/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005003316 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor een tijdelijke openbare loterij die door de Nationale Loterij wordt georganiseerd naar aanleiding van de « Week van het geluk », die in verband staat met vrijdag 13 mei 2005
^