B.S. Index van de afkondigingen van 14 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022348 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Inter-Environnement Bruxelles v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005009328 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan sommige ambtenaren in dienst bij het Centraal Bestuur van de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 45.000 EUR aan « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022349 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 45.000 EUR aan « Inter-Environnement Wallonie v.z.w. » type koninklijk besluit prom. 14/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005022350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 5.000 EUR aan « Brusselse Raad voor het Leefmilieu v.z.w. »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005014082 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 25/04/2005 numac 2005009295 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen type ministerieel besluit prom. 14/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005022336 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005201491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij sommige inrichtingen voor secundair onderwijs lestijden leraren van de eerste graad naar de andere graden mogen overdragen met toepassing van artikel 20, § 1, van het decreet van 29 juli 1992 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005201282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de erkenningscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005201299 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005029113 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor deontologie voor hulpverlening aan de jeugd

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005031284 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/4 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende toepassing van het decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diens
^