B.S. Index van de afkondigingen van 18 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/04/2005 pub. 21/12/2007 numac 2005015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Rome op 6 juni 2002 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor het ambtshalve intrekken of schorsen van de erkenning als ondernemingsloket type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005003414 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met het oog op de omzetting, inzake roerende voorheffing, van de richtlijn van 22 december 2003 tot wijziging van de richtlijn van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moed type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005002031 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel en van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2004002139 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van magistraten van de rechterlijke orde tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter in de Raden van Beroep ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie en bij de Wetenschappelijke Instellingen type koninklijk besluit prom. 18/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2005 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 01/09/2005 numac 2005202147 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005202124 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005000312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit waarbij delegatie van handtekening wordt verleend aan de voorzitster van het Directiecomité in het kader van toekenning van financiële hulp aan bepaalde steden en gemeenten in het kader van een overeenkomst betreffende de preventie type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005022346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 18/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 551. - Sectoraal akkoord 2003-2004 voor het federaal administratief openbaar ambt . - Terugbetaling van de eventuele verplaatsingskosten van de vakbondsafgevaardigden voor hun deelname aan de onderhandelings- en overlegcomités

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202915 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige

arrest

type arrest prom. 18/04/2005 pub. 09/05/2006 numac 2006003253 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 18/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005014087 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2005 van de Nationale Loterij
^