B.S. Index van de afkondigingen van 19 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 26/04/2005 numac 2005009325 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing voor de betrekking van gerechtelijk directeur bij de federale politie type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken d type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de baremaharmonisering in de socio-culturele sector, secto type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 februari 2005 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005200957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot toekenning van een haard- en standplaatstoelage in de sector van h type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 januari 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 31 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005022382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juli 2004 houdende een verbod op het houden van sommige diersoorten in circussen en rondreizende tentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000071 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005200922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 2bis, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005000661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende een syndicale premie in de subsector voor het goederenvervoer ten lande v type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005200930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende een geschenk type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fon type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het akkoord voor 2002 type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 03/05/2005 numac 2005200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die gesoldeerde buizen vervaardigen, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 09/05/2005 numac 2005012081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005002056 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage voor het jaar 2005 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het « Rampenplan Noordzee » type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 95, § 5, van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt toegekend uit hoofde van personen die slachtoffer zijn van de ontvoering van het kind type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 19/04/2005 pub. 06/05/2005 numac 2005031152 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de evaluatierooster voor de controle van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting

document

type document prom. 19/04/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005035741 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de VLAREA-aanvaardingsplicht afgedankte voertuigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005201283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 houdende benoeming van de leden van de Raad van Advies van de "Office de la Naissance et de l'Enfance"

erratum

type erratum prom. 19/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 19/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum
^