B.S. Index van de afkondigingen van 22 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het nieuwe station van Luik en gelegen op het grondgebied van de stad van Luik van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 15 februari 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de di type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005000233 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 februari 2005 tot uitvoering van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005022383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1997 betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005022384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 betreffende in voedingsmiddelen toegelaten toevoegsels met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 7 op de spoorlijn 43 : Angleur - Marloie te Tilff mits de aanleg van een omleidingsweg machtigt en de onmiddellijke inbezitneming van de hiervoor benodigde percelen van algemeen nut verklaart type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022363 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1992 betreffende het vervoer van vers vlees, vleesproducten en vleesbereidingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005002060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Adviescommissie Maatschappelijk Welzijn type koninklijk besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties en v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 28/04/2005 numac 2005002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 maart 2005 houdende de samenstelling van de commissies voor de vakrichtingen type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022353 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 22/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Henegouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005035612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septies, van het dec type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005035611 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 2000 tot vaststelling van een vergoedingenregeling ter uitvoering van artikelen 15, 15bis, 15ter, 15sexies, §§ 1 en 3 en 15septi type besluit van de vlaamse regering prom. 22/04/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035692 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap

decreet

type decreet prom. 22/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005035508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 type decreet prom. 22/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005035558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en landbouw

bijakte

type bijakte prom. 22/04/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijakte nr. 9 bij het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen type bijakte prom. 22/04/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005014091 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijakte nr. 9 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen

document

type document prom. 22/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005201677 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005201884 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201887 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie voor het onderwijs voor sociale promotie en het huishoudelijk reglement dat gemeen is aan de zonale affectatiecommissi
^