B.S. Index van de afkondigingen van 26 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/04/2005 pub. 21/09/2017 numac 2017040722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997. - Duitse vertaling type wet prom. 26/04/2005 pub. 06/09/2010 numac 2005015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Bosnië-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 (2) ( type wet prom. 26/04/2005 pub. 27/02/2008 numac 2008015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997. - Addendum type wet prom. 26/04/2005 pub. 28/11/2007 numac 2005015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, onderte type wet prom. 26/04/2005 pub. 12/11/2007 numac 2005015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 (2) (3) type wet prom. 26/04/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005009380 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis type wet prom. 26/04/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005015070 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 type wet prom. 26/04/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters door de officieren van gerechtelijke politie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 26/04/2005 pub. 04/05/2005 numac 2005011222 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 26/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005002063 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2002 tot uitvoering, voor de overheidsdiensten die ressorteren onder sectorcomité XVIII, Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest, van artikel 18, derde lid, van de wet van 19 decemb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005022366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/05/2005 numac 2005022369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 februari 2001 betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 17/05/2005 numac 2005011219 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de secretaris van het Interministerieel Comité voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 11/04/2006 numac 2006011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de te Luik gevestigde Proefbank voor vuurwapens type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 02/05/2005 numac 2005035525 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005011220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 januari 2005 tot erkenning en schrapping van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 26/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/04/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/04/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 23 augustus 2001 tot vaststelling van de zetel en tot benoeming van de leden van de Raad voor Jeugdbijstand en van het
^