B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van de biotechnologische uitvindingen type wet prom. 28/04/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003504 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de plafonnering van de taks op de beursverrichtingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005000494 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de naleving van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gev type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005002069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2000 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de wet tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiële bijstand van de Staat kunnen ge type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005003698 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 28/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202158 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202156 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202159 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202152 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005201407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005035562 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202153 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202160 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 28/04/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2005 pub. 10/05/2005 numac 2005201267 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2005 pub. 23/05/2005 numac 2005201365 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering, wat betreft de inschakeling van de gerechtigden op maatschappelijke integratie in het arbeidsproces, van het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake thesaurie, schuld,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/04/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2002 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden, de afgevaardigde van de Regering en de secretaris van de Reaffectatie

erratum

type erratum prom. 28/04/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005012144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 60 en 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 28/04/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005201255 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging, voor het jaar 2005, van het aan het Bijzonder fonds voor maatschappelijk welzijn toe te kennen bedrag dat bestemd is voor de O.C.M.W.'s van de gemeenten van het Waalse Gewest, met uitzondering van de O.C.M.W
^