B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005011228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende tijdelijke afwijking op de CE-markering van de deuren en poorten zoals bepaald door de geharmoniseerde norm NBN EN 13241-1 « Industriële, commerciële en garagedeuren en -poorten - Productnorm - Deel 1 : Producten zonder br

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005035773 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33ter van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffe type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005035753 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 betreffende de adviescheques type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005035725 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de aanstelling van de bedienaars der erediensten en moreel consulenten bij sommige diensten van de Vlaamse Overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035667 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 17, § 4bis, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, tot wijziging van het besluit van 15 maart 2002 van de Vlaa type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035712 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 11, § 1, 13° en § 7, 33 en 33bis van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035693 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035668 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1996 houdende benoeming van de voorzitters en plaatsvervangende voorzitters van de raad van beroep voor sommige Vlaamse openbare instellingen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035664 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2002 betreffende de organisatie van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005035600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg door de gemeenten van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, en van de bouw door type besluit van de vlaamse regering prom. 29/04/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035673 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van de basisallocatie 11.03 en 11.06 en gedeeltelijke herverdeling van basisallocatie 11.11 van programma 99.1 en gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201894 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende oprichting van de bevorderingscommissie voor het ambt van inspecteur bijzondere vakken in het secundair onderwijs van de lagere graad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 03/08/2005 numac 2005201814 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 03/08/2005 numac 2005201813 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het secundair onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005029140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende, inzonderheid, de vaststelling van weddeschalen verbonden aan sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2005 pub. 08/09/2005 numac 2005029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen voor studietoelagen voor het hoger onderwijs moeten worden ingediend en van de voorwaarden voor de toekenning van die toelagen

erratum

type erratum prom. 29/04/2005 pub. 23/08/2005 numac 2005029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van weddeschalen gebonden aan sommige ambten van de personeelsleden van het onderwijs. - Erratum
^