B.S. Index van de afkondigingen van 2 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005003505 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 205, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake aftrekken van de belastbare winst type wet prom. 02/05/2005 pub. 15/06/2005 numac 2005015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005007130 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot eervol ontslag uit zijn ambt van een lid van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 02/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2004022962 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 02/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005007129 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1984 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijder

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I tot en met V van het koninklijk besluit van 3 mei 1994 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202163 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005022395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005022410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de Provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005022409 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 02/05/2005 pub. 12/05/2005 numac 2005022368 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2005 pub. 03/08/2005 numac 2005201881 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verandering van de benaming van het autonoom internaat van de Franse Gemeenschap, te Anderlecht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2004 tot aanwijzing van de leden van de Algemene Overlegraad voor het secundair onderwijs die de vakverenigingen ver
^