B.S. Index van de afkondigingen van 4 mei 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 13/05/2005 numac 2005022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005022404 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de omzetting van een deel van de nabevallingsrust in vaderschapsverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 224 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 04/05/2005 pub. 18/05/2005 numac 2005009385 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2003 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige personeelsleden van de diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202162 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005007128 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor het gebruik door derden van de infrastructuur van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005202161 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/05/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005007152 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum

decreet

type decreet prom. 04/05/2005 pub. 24/08/2005 numac 2005029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Akkoordprotocol van 7 april 2004 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de representatieve vakverenigingen binnen het Onderhandelingscomité van Sector IX en van het Comité voor de provinciale en plaatselijke type decreet prom. 04/05/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005201819 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 februari 1994 tot instelling van een prijs van de Raad voor de bekroning van een origineel werk inzake beeldende kunsten gecreëerd door een jong kunstenaar van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 04/05/2005 pub. 01/07/2005 numac 2005029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan voor het personeel van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005201843 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 18 april 2002 tot instelling van een Coördinatie voor gelijke kansen, gemeenschappelijk aan het Ministerie van de Franse Gemeenschap en aan de instellingen van openbaar n type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005201886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de modaliteiten voor het erkennen en het subsidiëren van de regionale coördinaties van huiswerkinstituten en van de Communautaire Federatie van huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005201888 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 1998 tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde off type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005201700 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het ETNIC

erratum

type erratum prom. 04/05/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005202920 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Akkoordprotocol van 7 april 2004 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de representatieve vakverenigingen binnen het Onderhandelingscomité van Sector IX en van het Comité voor de provinciale en plaatselijke
^