B.S. Index van de afkondigingen van 9 mei 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005002068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Regie der Gebouwen van het hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar n

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005007137 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de toekenning van voorschotten op bepaalde vergoedingen type ministerieel besluit prom. 09/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202189 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 06 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

decreet

type decreet prom. 09/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende toestemming met het samenwerkingsakkoord van 29 april 2004 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen
^