B.S. Index van de afkondigingen van 11 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005015132 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtschulp in strafzaken tussen de lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel type wet prom. 11/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005015076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel type wet prom. 11/05/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005003500 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot vaststelling van de modellen van officiële fytosanitaire certificaten of fytosanitaire certificaten voor wederuitvoer waarvan plant type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000285 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 17 november 2004 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hu type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 25.000 EUR aan het « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van de loonschaal 08 aan 9 hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1995 tot onderwerping aan vergunning van plaatsen waar voedingsmiddelen gefabriceerd of in de hande type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en van het stelsel van het recht tot kennisname van de overheden, instellingen en per type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 betreffende de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000283 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 november 2004 houdende toekenning van een financiële tegemoetkoming aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun gron type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 2005 betreffende de voorafgaande verklaring bedoeld in artikel 10, § 1, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handel type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het jaar 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tege type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005022460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005000608 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregister type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie en ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij dit Centrum type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van het begrip « personen die in gemeenschap leven » ter uitvoering van artikel 7, § 4, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005021064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005021070 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 houdende benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor radio-elementen en ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 24/05/2005 numac 2005011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de vice-voorzitters, ontslag en benoeming van een lid en hernieuwing van het mandaat van een lid van de raad van bestuur van de Nationale Instelling van Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoff type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 december 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Re type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 « Voogdij over niet-begeleide mi type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005003456 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194 type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot uitvoering van artikel 44 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000277 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005002057 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 februari 2005 tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de sa type koninklijk besluit prom. 11/05/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 maart 2005 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vergunning van de handelsvestiging door aanplakking bedoeld bij artikel 12

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202190 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202191 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202194 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202193 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202171 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van leden van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202192 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005022411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende organisatie van de diagnose van zwoegerziekte bij schapen type ministerieel besluit prom. 11/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende organisatie van de diagnose van de virale caprine artritis encefalitis

erratum

type erratum prom. 11/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005003520 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van sommige provinciale registratiecommissies vermeld in de artikelen 401 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 194
^