B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005022400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1991 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming van citrusvruchten voor de controle op conserveermiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 10/08/2005 numac 2005031267 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 40 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 december 1967 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031219 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 2, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 8, § 1, van de ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economische expansie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005201443 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van het decreet van 29 april 2004 betreffende de organisatie van het medisch-sanitair vervoer type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 30/05/2005 numac 2005201401 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor de erkenning van de gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005027343 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende verdeling voor het jaar 2005 van het saldo op de compensatie toegekend aan de gemeenten en provincies wegens de wijziging van artikelen 257 en 258 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005201482 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 11 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium voorzover de Regering daarbij wordt gemachtigd om de privaat- of publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005201444 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de werking van de onafhankelijke instantie voor de controle en de opvolging inzake geluidshinder van luchthavens in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 19/05/2005 numac 2005201361 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut scientifique de service public" . type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2005 pub. 20/05/2005 numac 2005201379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van erkenningen in het kader van de verbetering van schapen- en geitenrassen

decreet

type decreet prom. 12/05/2005 pub. 25/05/2005 numac 2005201400 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot opheffing van de belasting op de verlaten woningen in het Waalse Gewest

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/05/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 september 1996 tot uitvoering van het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Gemeenschap geo type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/05/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/05/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/05/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot bepaling van de termijn voor het indienen van de aanvragen om studietoelagen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/05/2005 pub. 09/05/2011 numac 2011202102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum
^