B.S. Index van de afkondigingen van 20 mei 2005

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005009417 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangende assessor van de Nederlandstalige afdeling van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Justitie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005036497 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende een tijdelijke afwijking van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005035828 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005035766 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van kringloopcentra type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005035724 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005035736 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de toegang tot het GRB en de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens, voor wat betreft de deelnemers aan GIS-Vlaanderen en de netbeheerders van type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005035690 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035671 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005035669 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid

decreet

type decreet prom. 20/05/2005 pub. 16/06/2005 numac 2005035672 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 tussen de Federale Overheid en de Gewesten met het oog op de verwezenlijking van het programma van het Gewestelijk Expresnet van, naar, in en rond Brussel type decreet prom. 20/05/2005 pub. 15/06/2005 numac 2005035691 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen type decreet prom. 20/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005035651 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake wonen, inburgering en stedelijk beleid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2005 pub. 15/09/2005 numac 2005202279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter van de Selectiecommissie voor films type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005201842 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 12 mei 2004 ter bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor de organisatie van sportactiviteiten in de wijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2005 pub. 01/03/2006 numac 2006200531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juni 1999 houdende erkenning van de openbare hoofdbiblioth

arrest

type arrest prom. 20/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005031191 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 20/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005022427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen
^