B.S. Index van de afkondigingen van 22 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/05/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (2) type wet prom. 22/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005003509 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 67 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen type wet prom. 22/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005015079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 (2) type wet prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij type wet prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003501 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de Richtlijn 2004/79/EG va type wet prom. 22/05/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de maatregelen met het oog op de bevorder type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000303 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 december 2004 tot wijziging van bijlage 11 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de v type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake het opmaken van de arbeidsongevallensteekkaarten type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000305 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005000301 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk en van het koninklijk besluit van 10 augustu type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005002072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2003 tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 v type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 09/06/2015 numac 2015000309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 21/06/2005 numac 2005009450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022474 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning in « Europees Centrum voor het gezondheidsbeleid » type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 22 december 2004 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 17 november 2004 van het paritair subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 6 december 2004 van het paritair comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005022454 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Aquarelle » type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 04/07/2005 numac 2005022520 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het persone type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk I, afdelingen VIII, IX, XI en XII, van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005200929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Wilrijk en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005201019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardeverv type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 31/05/2005 numac 2005022402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met toepassing van artikel 12, § 3 van de wet van 9 juli 1969 tot wijziging en aanvulling van de wetgeving betreffende de rust- en overlevingspensioenen van het personeel van de openbare sector type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en ter uitvoering van diverse wettelijke type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005003513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van het verlof voorafgaand aan de pensionering van de statutaire personeelsleden van de CBFA type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die sanitaire artikelen, faience en porselein vervaardi type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het recht op geneeskundige verzorging van geïnterneerden in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005011243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verbod van het op de markt brengen van speelgoed van het type elastische jojo dat een bal gevuld met vloeistof omvat type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 26/05/2005 numac 2005022397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen voor de bewaking van en de bescherming tegen bepaalde zoönoses en zoönoseverwekkers type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005201325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 124 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005000304 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

erratum

type erratum prom. 22/05/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005000425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 tot regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardevervoer. type erratum prom. 22/05/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005022767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. - Erratum type erratum prom. 22/05/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005201681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die stalen buizen vervaardigen, gelegen op het grondgebied van Flémalle en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 22/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005201277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van titel III, hoofdstuk VI van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 22/05/2005 pub. 15/06/2005 numac 2005003498 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Passport", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^