B.S. Index van de afkondigingen van 25 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/05/2005 pub. 13/06/2006 numac 2005015088 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (2) type wet prom. 25/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022903 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de personen en instellingen die toegang hebben tot het Register van de Identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 17/06/2005 numac 2005021079 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende specifieke bepalingen voor het vervullen van de dienstreizen van de algemeen directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen die onder Wetenschapsbeleid ressorteren type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 13/06/2005 numac 2005015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005011240 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 15, § 1 en 16, § 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999 type koninklijk besluit prom. 25/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 25/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007139 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van juni 2005 - augustus 2005 type ministerieel besluit prom. 25/05/2005 pub. 06/07/2005 numac 2005022434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 25/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005022428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het directoraat-generaal Basisgezondheidszorg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005035666 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende opruststelling type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2005 pub. 09/06/2005 numac 2005035657 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van gouverneur van de provincie Limburg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/05/2005 pub. 03/08/2005 numac 2005201878 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Interuniversitaire gelijkwaardigheidscommissie voor de buitenlandse universitaire diploma's
^