B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005009465 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005201508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005201483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende maatregelen ter bevordering va type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijzi type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de kwalificatiemethode type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005201472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende sommige specifieke functies en type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007150 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, wetenschappelijke inst type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005201622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de nadere regelen inzake de eigendomsoverdracht van de roerende goederen van de Algemene Directie van de gelijke kansen aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005200975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005200974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005201005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 26/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van Belgocontrol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2005 pub. 27/06/2005 numac 2005007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelage toegekend aan de rekenplichtige van het Koninklijk Museum van het Leger en Krijgsgeschiedenis

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 11/07/2005 numac 2005031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel ertoe gemachtigd wordt 9 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005031306 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de regeringscommissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij de Maatschappij voor I type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 14/09/2005 numac 2005031305 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005031194 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005031195 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Koekelberg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005031193 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 045001 van Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Stad Brussel tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-10 « Martelaarsplein » goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005201503 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Crons de la Haie de Han de Saint-Léger », te Saint-Léger type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2005 pub. 08/06/2005 numac 2005201501 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2002 ter benoeming van de leden van de « Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature » type besluit van de waalse regering prom. 26/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005201532 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van ondernemingsoverdracht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005201818 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitter en van de leden van de Adviescommissie voor huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 februari 2004 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor gezondheidspromotie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/05/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005031210 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/ 8 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brus type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/05/2005 pub. 29/06/2005 numac 2005031211 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/9 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 januari 1999 houdende vaststelling van de criteria voor de verdeling van het bijzonder fonds voor maatschappelijk we type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/05/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de Vakantiewoningen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 26/05/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005031209 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/05/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005003510 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Sesamo », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^