B.S. Index van de afkondigingen van 27 mei 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2005 pub. 07/07/2005 numac 2005002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot regeling van de tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de federale personeelsleden en tot wijziging van het koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 01/06/2005 numac 2005035649 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 06/06/2005 numac 2005003526 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005202174 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/05/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005201885 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de vermindering van de rentetoelagen m.b.t. de aanvragen om steun aan de landbouw waarvoor een beslissing in 2004 is genomen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005035838 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de regels inzake de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van de uitvoer type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2005 pub. 08/07/2005 numac 2005035786 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor projecten in het kader van het Kustactieplan 2005-2009, afgekort KAP III type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2005 pub. 30/06/2005 numac 2005035737 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005035726 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende inrichting van het deeltijds beroepssecundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2005 pub. 28/06/2005 numac 2005035742 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2005 pub. 10/06/2005 numac 2005035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van openbare werken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005201678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 december 2003 houdende goedkeuring van het beheerscontract van het Instituut voor Opleidingen tijdens de Loopbaan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend aan een inrichting die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend aan een inrichting die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2005 pub. 06/09/2005 numac 2005029187 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt verleend aan twee Centra voor Alternerend Onderwijs en Vorming van verschillende aard om samen infrastructuren of uitrustingen aan te schaffen of te gebruiken
^