B.S. Index van de afkondigingen van 3 juni 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009466 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot regeling van de rechtspleging voor het beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/06/2005 numac 2005009467 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 03/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005022471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 199

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202180 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 03/06/2005 pub. 18/08/2005 numac 2005011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 03/06/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005035825 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 2°, en artikel 12 van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-inve type ministerieel besluit prom. 03/06/2005 pub. 13/07/2005 numac 2005011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf op te maken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005035804 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies met betrekking tot het VESOC-actieplan « 2005 Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit » type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005036144 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/06/2005 pub. 24/06/2005 numac 2005035739 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, voor wat de bepalingen inzake inspraak betreft

decreet

type decreet prom. 03/06/2005 pub. 19/08/2005 numac 2005029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van de eindvaardigheden en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora op het gebied van kunstopvoeding, lichamelijke opvoeding , technologie, technische en technologische type decreet prom. 03/06/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juni 2003 tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten aan het leven van de universitaire instellingen en tot instelling van de deelneming van de studenten aan het leven van de gemeenschap type decreet prom. 03/06/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005035864 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten type decreet prom. 03/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/06/2005 pub. 22/06/2005 numac 2005009481 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de Internationale straftribunalen

erratum

type erratum prom. 03/06/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005035984 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 11, 2°, en 12 van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investerin
^