B.S. Index van de afkondigingen van 4 juli 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/07/2005 pub. 25/08/2005 numac 2005011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 14/07/2005 numac 2005012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van de voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en van de leden van type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005201619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de opzeggingstermijnen voor de ontslagen bejaarde werklieden die onder de toepassing vallen van de bepalingen van het konink type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 20/07/2005 numac 2005201617 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005201471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comités en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het gewaarborgd minimumloon type koninklijk besluit prom. 04/07/2005 pub. 16/09/2005 numac 2005201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende een aanvulling van de collec

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/07/2005 pub. 15/07/2005 numac 2005022578 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2005 type ministerieel besluit prom. 04/07/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005036284 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van het Vlaams betaalorgaan voor het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie
^