B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2005 pub. 22/07/2005 numac 2005003581 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 12/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005003605 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de belastingvrijstelling van sommige giften type koninklijk besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de ontbinding van het Belgisch Instituut voor Normalisatie en van de overdracht van het maatschappelijk vermogen type koninklijk besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005021095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 augustus 1954 waarbij het gebruik van de witte stok « blindenstok » genaamd aan een voorafgaande machtiging wordt onderworpen en het koninklijk besluit van 9 maart 1992 waarbij het gebru

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2005 pub. 05/08/2005 numac 2005007188 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 28 en 51 van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief type ministerieel besluit prom. 12/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor de afgifte van de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel van de erkende rijscholen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2005 pub. 14/04/2006 numac 2006201293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool
^