B.S. Index van de afkondigingen van 17 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type wet prom. 17/09/2005 pub. 22/01/2013 numac 2013000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 17/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst , tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 (1) type wet prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005022826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen type wet prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005012481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap type wet prom. 17/09/2005 pub. 14/06/2006 numac 2005015139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001 (2) type wet prom. 17/09/2005 pub. 25/07/2007 numac 2006012616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen type wet prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005000580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaar type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005022858 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 januari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005022868 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verbod van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de inning van een bijdrage voor type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de vaststelling van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de uitvoering van artikel 8, § 2, van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende het halftijds bru type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de opzegging van type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de Kerst- en Nieuwjaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022824 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als zware medisch-technische dienst, zoals bedoeld in de wet op de ziek type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de outsourcing type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202315 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten g type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij brugpensioen vanaf 58 ja type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkingsfaciliteiten voor de werknemersafgevaard type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202519 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden, de werk type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005022828 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005009776 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie d type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de opleidingsiniti type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de uitvoering van type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005012442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het recht op afwezigheid op de communautaire feestdag in de subsector va type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005012443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2002 betreffend type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005202932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende het gewaarborgd minimumdagloon, bedoeld bij artikel 30 van de wet va type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005202922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor werklieden van de ondernem type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005202524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005202365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de regeling van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van deeltijds t type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005007251 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de geschiktheid voor luchtdienst type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005012439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, tot uitvoering van artikel 8, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, tot vaststelling van de bijdrage van de werkgever in d type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, betreffende het nationaal akkoord 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugp type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005202889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 31/03/2006 numac 2006009250 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een dienst internationaal humanitair recht type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van artikel 6 van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012441 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de toekenning van een syndicale premie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005012440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het conventioneel sectoraal brugpensioen voor de sector inplanting en type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende opzegtermijnen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000567 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 2005 betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf De Post in het kader van de uitvoering va type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de statuten van het fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 maart 2005 tot wijziging van hoofdstuk V « Bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen » van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het w type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 22 december 2004 tot vaststelling van het model voor de aangifte van de gegevens voor de opsporing van overdraagbare spongiforme encephalopathieën bij type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 februari 2005 tot vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisbloedbank moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de reglementaire bepalingen van het koninklijk besluit van 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie en bescher type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 2005 betreffende de modaliteiten voor het inzetten van personeelsleden van het autonoom overheidsbedrijf Belgacom in het kader van de uitvoering v type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000570 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 mei 2005 tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkaderi type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000578 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeva type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005202525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot wijziging type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de eenmalige premie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022813 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 168, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005011365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005022731 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 03/10/2005 numac 2005003705 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 tot uitvoering van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022816 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2000 tot aanduiding van de ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en tot vaststelling van zijn samenstelling en het statuut dat van toepass type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de artikelen 200 tot 205 en 213 tot 217 van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot bepaling van de voorwaarden waaronder nachtarbeid kan uitgevoerd worden in s type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende uitvoering van de hoofdstukken VIII en IX van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende de voorwaarden voor het gebru type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en de financiering van de vakopleiding voor de onderne type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werkste type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005012417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 2 juni 2005 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 11 november 2006 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022805 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022804 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 december 1989 tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking to type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005022811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3sexies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 22/09/2005 numac 2005022799 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farma type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005003689 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende opheffing van artikel 160 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005022667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 23/09/2005 numac 2005022776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de vaststelling van de begroting voor geneeskundige verzorging, de opdrachten van de Commissie voor begrotingscontrole en de documenten met betrekking tot afsluiting van de rekeningen, van de wet betref type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 26/09/2005 numac 2005202440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling voorzien in artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gev type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005022803 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van een Regeringscommissaris bij Infrabel type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 27/09/2005 numac 2005011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige kamer van de Federale Raad van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005201228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid en tot vaststelling van het aantal type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022806 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005009635 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot vaststelling van de lijst van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegelaten in de kansspelinrichtingen klasse I type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het artikel 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering vo type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005022817 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005003706 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-ambtenaren van de Commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005021124 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan de Franse Gemeenschap van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het Minist type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005012426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die mobiele wanden ontwerpen en vervaardigen, gelegen in de streek van Doornik en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaro type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogr type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de t type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot verlenging v type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot intrekking van richtlijn 93/75/EE type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 22 januari 2004 betreffende de modaliteiten voor de meldingsplicht in de voedselketen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 mei 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 16 juli 2004 betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun wer type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 houdende toekenning van een subsidie van maximum 60 maal 2.000 EUR aan verscheidene openbare centra voor maatschappelijk welzijn die particip type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot wijziging van de artikelen 15, § 1, en 16, § 1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, vastgesteld bij de wet van 7 m type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de ploegenpremie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005202404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005202410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende het type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot vaststelling type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maat type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2001 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021129 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limb type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005012449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die coaxkabels vervaardigen voor de teledistributie en de overzending van gegevens, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische b type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005007246 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1959 betreffende de stand en de bevordering van de beroepsofficieren type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005022818 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de tabaksontwenning bij zwangere vrouwen en hun partner type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van de financiële hulp van de Staat aan bepaalde gemeenten op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de t type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005202289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de i type koninklijk besluit prom. 17/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 1 september 2004 houdende tenuitvoerlegging van verordening nr. 2157/2001 van de raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/09/2005 pub. 21/09/2005 numac 2005027373 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in de Samber vanaf 200 meter stroomopwaarts van de sluis van Marcinelle tot aan de samenvloeiing van Samber en Maas

erratum

type erratum prom. 17/09/2005 pub. 06/03/2006 numac 2006011075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Erratum type erratum prom. 17/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022832 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 73, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum type erratum prom. 17/09/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005002115 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een machtiging aan de Minister tot wiens bevoegdheid het grootstedenbeleid behoort, tot toekenning van toelagen. Erratum
^