B.S. Index van de afkondigingen van 22 september 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/09/2005 pub. 30/04/2008 numac 2005015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het « International plant genetic resources institute », gedaan te Rome op 9 oktober 1991 (2) type wet prom. 22/09/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 type wet prom. 22/09/2005 pub. 24/05/2011 numac 2011015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het « International Plant Genetic Recources Institute », gedaan te Rome op 9 oktober 1991. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005022837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005022840 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2004, houdende de benoeming van de leden van de planningscommissie - medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005022866 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005022869 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het tweede addendum bij de 5e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld « addendum 5.2 » type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 04/10/2005 numac 2005022778 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022856 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 oktober 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 31/10/2005 numac 2005022894 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beheerscommissie voor het beheer van het vermogen van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005009742 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling en tot uitvoering van artikel 692 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 22/09/2005 pub. 12/10/2005 numac 2005011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 augustus 1960 tot uitvoering van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005022867 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeelsleden van het middenkader van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type ministerieel besluit prom. 22/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005022815 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 22/11/2005 numac 2005031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat erop gericht is de uitvoering van samenwerking tussen de gemeenten te steunen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 14/10/2005 numac 2005031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 1998 tot bepaling van de verdelingscriteria voor de subsidies toegekend aan lokale besturen die gesubsidieerde contrac type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verh type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van 27 april 1995 zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verh type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2005-2006 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005202709 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordiger van de Waalse Regering in het Comité voor een sociaal verantwoorde productie type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 28/09/2005 numac 2005202579 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor het « I.F.A.P.M.E. » type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202661 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202581 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Basisoverlegcomité voor het « I.F.A.P.M.E. » type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 05/10/2005 numac 2005202621 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van het gebruik van vuurwapens en munitie met het oog op het uitoefenen van de jacht, alsmede van enkele jachtprocessen of -technieken type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005202586 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regring tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005202591 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 april 2001 tot benoeming van de bestuurders van de "Société wallonne des Eaux" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202668 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van GASELWEST type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 10/10/2005 numac 2005202633 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 tot benoeming van de leden van de "Conseil wallon des établissements de soins" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202660 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van de "ALG" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202667 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van de "ALG" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202664 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202666 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202663 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202671 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van INTERLUX type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202672 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202665 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van SEDILEC type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202673 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van SIMOGEL type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202670 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het uitbreidingsplan 2006-2008 voor het gasdistributienet van IGH type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202662 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2006-2010 voor het gasdistributienet van IDEG type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202635 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202680 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "La Carolorégienne s.c." te Charleroi. type besluit van de waalse regering prom. 22/09/2005 pub. 07/10/2005 numac 2005202634 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een gewoon lid en van een plaatsvervangend lid van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire"

decreet

type decreet prom. 22/09/2005 pub. 29/09/2005 numac 2005202585 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

erratum

type erratum prom. 22/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005023014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type erratum prom. 22/09/2005 pub. 30/09/2005 numac 2005009765 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2005 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling en tot uitvoering van artikel 692 van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/09/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005031459 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/555 tot verlenging van de geldigheid van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 inzake de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen
^