B.S. Index van de afkondigingen van 3 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 11/10/2005 numac 2005022870 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 36, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005011421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 03/11/2005 numac 2005011420 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Diamantnijverheid type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het tweede semester 2005, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005022881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers in uitvoering van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige in type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005022908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de samenstelling betreft van de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de Dienst voor uitkeringen, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005022874 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005009606 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 2003 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005022872 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 17/10/2005 numac 2005022865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 03/10/2005 pub. 08/08/2007 numac 2007000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2005 pub. 19/10/2005 numac 2005009815 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit betreffende de mededeling door de werkgever, van de informatie over de eenmalige innovatiepremies type ministerieel besluit prom. 03/10/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200273 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 19 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005036317 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van een administrateur-generaal bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
^