B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot uitvoering van artikel 68quinquies, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelij type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de personeelsenveloppe van militairen van het reservekader type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materie type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 5 maart 2003 betreffende het bedrag van de administratieve geldboetes bedoeld in artikel 91bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 3, § 2, 4 en 30, van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van type koninklijk besluit prom. 13/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 januari 2005 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2005 pub. 14/11/2005 numac 2005031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bezoldigingsbepalingen ten gunste van de leden van het administratief personeel toegewezen in de hoedanigheid van operator aan de centrale 100 van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2005 pub. 14/11/2005 numac 2005031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van het Daillyplein op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2005 pub. 14/11/2005 numac 2005031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bestemmingsverandering van een deel van de Vooruitgangstraat op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeli type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2005 pub. 22/01/2009 numac 2009031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeli

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Ry Delcourt", te Chaumont-Gistoux type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Les Arrêtements », te Habay type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Noir Ru », te Stavelot type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203039 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Prés de la Lienne », te Lierneux type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203036 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Goffontaine », te Trooz type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Fagnes de la Vecquée », te Stoumont type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005202906 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203034 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat "Sclaigneaux", te Andenne type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende privé natuurreservaat "Grand Quarti" type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005202963 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het model van huishoudelijk reglement van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005202965 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de modellen van de begrotingen en rekeningen die moeten worden opgemaakt door de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005202964 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot inrichting van de comités belast met het beheer van de temporaliën van de erkende islamitische gemeenschappen type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005202957 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027377 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2005 type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027379 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het aantal provincieraadsleden die per provincie gekozen moeten worden naargelang van de op 1 januari 2005 vastgelegde bevolkingscijfers type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027380 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005027378 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende classificatie van de gemeenten ter uitvoering van artikel L-1121-3, eerste lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 31/10/2005 numac 2005202978 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de vroegere stortplaat type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « Ri d'Howisse » type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Thieu" type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat "Vague des Gomhets" type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitbreiding van het erkende natuurreservaat "Molinfaing". type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203035 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Fanges de Paradis », te Aywaille type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005203033 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het geleide domaniale natuurreservaat « Ile Lipire », te Bouillon type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2005 pub. 31/10/2005 numac 2005202979 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « Goudronnerie Robert », te Ransart

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2005 pub. 28/03/2011 numac 2011029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2002 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor gezondheidspromotie op school
^