B.S. Index van de afkondigingen van 14 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 21/10/2005 numac 2005022892 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 09/11/2005 numac 2005022911 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 04/11/2005 numac 2005012500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 31/10/2005 numac 2005022906 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 31/10/2005 numac 2005022907 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, sluiting, uitvoering en beëindiging van gebruikersovereenkomsten en het opstellen van beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 25/10/2005 numac 2005003741 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België type koninklijk besluit prom. 14/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005202808 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2005 tot wijziging van sommige bepalingen inzake loopbaanonderbreking

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005003840 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de Regeringscommissarissen van Begroting bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 14/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202956 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het tijdelijke verbod op visvangst in de Samber vanaf 200 meter stroomopwaarts van de sluis van Marcinelle tot aan de samenvloeiing van Samber en Maas type ministerieel besluit prom. 14/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 14/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005003769 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van de gedenkmunten van 100 EURO ter gelegenheid van de 175e verjaardag van de Belgische Onafhankelijkheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de zorg en activering van zorgvragers op land- of tuinbouwbedrijven met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036453 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle goederen die aan die personeelsl type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering wat betreft het landelijk georganiseerd jeugdwerk van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/2005 pub. 14/11/2005 numac 2005036356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 14/10/2005 pub. 31/10/2005 numac 2005036318 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te Genève op 21 mei 2003

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor intermodale transporteenheden , die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de coëfficiëntberekening

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202960 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2004-2005 van het Parlement van de Franse Gemeenschap
^