B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005021139 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2003 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 17/10/2005 pub. 20/10/2005 numac 2005022877 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen type koninklijk besluit prom. 17/10/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005007282 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de intrekking van de benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005003825 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 februari 2005 tot wijziging van de besluiten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement

document

type document prom. 17/10/2005 pub. 18/10/2005 numac 2005021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Regering. - Ontslag. - Benoemingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2002 tot benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitter en de Leden van de Hoge Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005203164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Coördinatieraad bedoeld in artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening
^