B.S. Index van de afkondigingen van 21 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005007290 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot bepaling van de algemene structuur van het Ministerie van Landsverdediging en tot vastlegging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten type koninklijk besluit prom. 21/10/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005022896 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen type koninklijk besluit prom. 21/10/2005 pub. 14/11/2005 numac 2005021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2002 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterrenwacht van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200320 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006200319 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 24/10/2005 numac 2005022909 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036412 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1992 betreffende de verbetering van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Women's Tennis Association en van een controlelaboratorium in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 21/10/2005 pub. 28/10/2005 numac 2005003746 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 08/06/2006 numac 2006035861 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006035433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036422 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005036617 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten in uitvoering van de Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036515 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036435 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de jacht in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008

decreet

type decreet prom. 21/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036404 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 mei 1997 houdende oprichting van een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector

document

type document prom. 21/10/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juni 2004 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de gebarentaal

erratum

type erratum prom. 21/10/2005 pub. 16/11/2006 numac 2006036835 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten ter uitvoering van Verordening nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling. - Erratum
^