B.S. Index van de afkondigingen van 24 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 07/11/2005 numac 2005011443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 2005 tot bepaling van de nadere regels voor de werking en financiering van een Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000669 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteur type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 14 april 2005 tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationa type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000668 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 7 april 2005 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor openbare uitlening type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 22 april 2005 tot oprichting van de stafdiensten van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 24/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 8 juli 2005 tot regeling van de wapendracht door Nederlandse en Luxemburgse politieambtenaren op Belgisch grondgebied

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005022914 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Flobecq en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 houdende erkenning van de plaatselijke open type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/10/2005 pub. 31/03/2006 numac 2006200886 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2000 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Zinnik

lijst

type lijst prom. 24/10/2005 pub. 10/11/2005 numac 2005011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

overeenkomst

type overeenkomst prom. 24/10/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005022926 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^