B.S. Index van de afkondigingen van 31 oktober 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 17/11/2005 numac 2005003738 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de openbare loterij, genaamd « 2006 for Life », alsook van soortgelijke openbare loterijen die betrekking hebben op een ander jaartal en een naam dragen die met dat jaartal overeenstemt type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005023089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2005 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2002 houdende benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005022937 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de wer type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005009919 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 29, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022947 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Nationale Raad van de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005022966 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 november 1998 tot vaststelling van de diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van v type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005011471 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van vijf leden van de Commissie voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005022949 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de sanitaire risico type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005022948 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de sanitaire risico's v type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005000703 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2003 betreffende de voortgezette opleiding van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005003783 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 31/10/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financië
^