B.S. Index van de afkondigingen van 10 november 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/11/2005 pub. 28/10/2016 numac 2016000649 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009911 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009912 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005009913 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 11/05/2018 numac 2018030932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 2.500.000,- EUR aan de V.Z.W. ATOMIUM in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bep type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.000.000 EUR in 2005 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 9 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende vaststelling van het maximum aantal plaatsen van beschut wonen dat in gebruik mag worden genomen alsmede van de regelen inzake de gelijkwaardige vermindering van een aan type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet, gelegen op het grondgebied van de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en de gemeente Court-Saint-Etienne, van algemeen nut wordt v type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2005023105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, UZL, voor het opmaken en het bijhouden, in 2005, van het Nationaal Register voor Anthropogenetica type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005009903 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie « belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten » type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023008 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022976 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022996 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organism type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005000754 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1993 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005011467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Havenarbeid type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005011466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België. - Ledernijverheid type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 25/09/2007 numac 2007000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 26/01/2006 numac 2005000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs en van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 28 april 2005 tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van de biotechnologische uitvindingen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005000720 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg voor type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 september 2005 houdende uitvoering van artikel 41bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van mot type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023078 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot invoering van een evaluatiecyclus voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, van hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel v type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005023042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een aangepaste dotatie voor 2005 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toekenning aan het Bureau voor Normalisatie van gedelegeerde opdrachten met betrekking tot de collectieve centra type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005003781 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005021152 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022956 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels en het bedrag van de bijzondere provisie bedoeld in artikel 9 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022955 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong2005/22955 type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad van de Orde van architecten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022910 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis en 24 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022917 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die toezicht uitoefenen op de laboratoria voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005023018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005012494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24 en 110 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005022952 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de wijze van verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging georganiseerd door de ziekenfon type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005022991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 20, e), van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005002121 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van INFRABEL type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005202967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022821 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005003792 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake pensioensparen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005022849 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de in type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding van de Regeringscommissaris bij het Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200313 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « CREAA » type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Stichting tegen Kanker » type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het "Tabaksontwenningscentrum van de vrienden van het Bordet Instituut v.z.w." type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « Informatiecel RIZIV » type ministerieel besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de « V.Z.W. Communicatie-Tabak-Horeca »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bezoldiging van de Commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van uitrustingscheques aan het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2005 pub. 04/01/2006 numac 2005031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036598 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036619 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid RO-Vlaanderen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005203185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Logis saint-ghislainois », te Saint-Ghislain type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203255 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Namen-Luxemburg type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005203171 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2002 betreffende de sectorale voorwaarden voor installaties en/of activiteiten die oplosmiddelen verbruiken type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203241 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Dender type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203239 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Ourthe type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203242 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Schelde-Leie type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203237 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Moesel type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203236 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Vesder type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203273 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203259 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203260 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de "Société régionale wallonne du Transport" type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203257 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203243 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Dijle-Gete type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203256 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203258 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de statuten van de openbare vervoersmaatschappij van Henegouwen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005203177 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de transport en commun de Namur-Luxembourg » type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203252 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de bedrijven die een activiteit met COainfera2bendinferb-emissies uitoefenen type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203240 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Samber type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005203238 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Lesse

decreet

type decreet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036542 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/11/2005 pub. 22/11/2006 numac 2006000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de in acht te nemen anciënniteit in het kader van de omzettingsbepalingen type omzendbrief prom. 10/11/2005 pub. 24/11/2005 numac 2005000726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 10/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005036517 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende invoering van onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, en van het bijzonder decreet van 26 juni 1995 houdende instelling van een regime van pol

erratum

type erratum prom. 10/11/2005 pub. 25/09/2006 numac 2006022910 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica. - Erratum type erratum prom. 10/11/2005 pub. 09/10/2007 numac 2007031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming wordt betuigd met de avenant van 12 februari 2004 bij het Samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie. - Erratum type erratum prom. 10/11/2005 pub. 21/03/2016 numac 2016024060 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica. - Errata

arrest

type arrest prom. 10/11/2005 pub. 06/01/2006 numac 2005031465 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2001 betreffende de erkenning van mammografische eenheden voor borstkankeropsporing

beschikking

type beschikking prom. 10/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 bij het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2005 pub. 05/11/2007 numac 2007031458 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/504 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 10/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036622 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de lijst van de bodemsaneringen waarvan de uitvoering ambtshalve door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest in de loop van 2006 zal worden begonnen of voortgezet
^