B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005000719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 2 september 2005 houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de rechtspleging voor de Raad van State inzake de tuchtregeling van toepassing op de vaste leden van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2005 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële tussenkomst voor 2005 aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest teneinde de uitgaven gekoppeld aan de preventie van de criminaliteit in het kader van de Europese Toppen en andere initiati type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2005 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven verricht die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel te dekken in het kader van de organisatie van de Europese Toppen type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005000750 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp teneinde de last verbonden aan de organisatie van de Europese Toppen te dekken en meer in het bijzonder de gepresteerde uren in het kader van deze Toppen type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005002129 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de aanduiding en uitoefening van managementfuncties binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen type koninklijk besluit prom. 18/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022940 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor patiënten in een persisterende vegetatieve status, bedoeld in artikel 34,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 23/11/2005 numac 2005022822 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. 18/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022938 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waarin een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035077 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Huishoudelijk Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 21/03/2006 numac 2006035382 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van het tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 21/03/2006 numac 2006035409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035075 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het experimenteel studiegebied Bijzondere Educatieve Noden type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035078 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Kant type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Handel type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 18/09/2006 numac 2006036423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de netbeheerders met betrekking tot het ter beschikking stellen van de mogelijkheid voor eindafnemers op laagspanning om te kunnen genieten van een elektricit type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036466 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Vlaamse minister bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud om een tijdelijk verbod van jacht op, bestrijding en vervoer van sommige wildsoorten in te stellen type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verscheidene maatregelen tot wijziging van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 18/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005036624 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 betreffende de studiefinanciering en studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 18/11/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief P&O/DO/2 betreffende het aankoopbeleid van de federale overheid ter bevordering van het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout

document

type document prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035074 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Auto type document prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035079 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Nederlands tweede taal type document prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035080 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Talen type document prom. 18/11/2005 pub. 28/02/2006 numac 2006035081 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair onderwijs voor sociale promotie voor het studiegebied Textiel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006029004 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter van de Kamer voor Onderwijs en van de voorzitter van de Kamer voor Vorming van de Raad voor Onderwijs en Vorming van de Franse Gemeenschap bedoeld in artikel 5, § type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de vakantie- en verlofdagen in het basis- en secundair onderwijs voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen voor het bestuur van de schoolgebouwen van Luxemburg type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2004 tot vaststelling van de lijst van bijkomende masters in de gezondheidssector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2005029335 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juli 1998 houdende aanstelling van de plaatsvervangende voorzitters en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid van de basisoverlegcomi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/11/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 18/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005036529 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanstelling van een ambtenaar tot waarnemend adjunct-administrateur-generaal van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest
^