B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het derde en vierde kwart type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toepassingen van de individuele beroepsopleiding in de onderneming type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de wijziging van de collectieve arbe type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 1999 type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duit type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst, en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen vanaf type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de validatieprocedure beveiligde ruimte/zone met betrekking tot he type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de premies toegekend door de gewesten en de gemeenschap type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van het bedrag, de wijze van financiering, de modaliteiten voor de t type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van d type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de industriële en ambachtelijke fabricage van bontwerk, betreffende de verlenging en de wijzigin type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005203139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005203111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, houdende maatregelen ter bevordering van de werkgele type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005021153 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Mi type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005000776 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 45, derde lid, van de wet van 3 juli 2005 tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiedi type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005014192 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van het onderzoek van ongevallen en incidenten op zee type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro-passagiersschepen type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005003820 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over het aanvullend groepstoezicht op kredietinstellingen, verzekerings-ondernemingen, beleggingsondernemingen en beheer-vennootschappen van instellingen voor collectieve belegging in een financiële dienstengroep, en tot wijziging van type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005023040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, waarbij het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" gema type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de nadere regels inzake de toepassing van de wachttijd voor bepa type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005021164 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 7 augustus 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Vlaamse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere M type koninklijk besluit prom. 21/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005203138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de wijziging van de collectieve

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 19/12/2005 numac 2005023053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 28/11/2005 numac 2005003806 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005023024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1987 tot vaststelling van de lijst der bemiddelaars zoals bedoeld in artikel 127, § 2, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen. type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022990 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 29/11/2005 numac 2005011470 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de secretaris van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 21/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200318 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^