B.S. Index van de afkondigingen van 23 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022989 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en de doorvoer van bepaalde levende hoefdieren type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023035 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 15/12/2005 numac 2005022920 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005007307 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot bepaling van het tuchtreglement van het onderwijzend burgerpersoneel van de Koninklijke Militaire School en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1998 tot vaststelling van het statuut van de burgerlijke repetitors type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 20, § 1, d) en f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 14 k), I § 1 B 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte v type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005023022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 23/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005023020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2005 tot vastlegging van de toepassingsregels van het artikel 37, § 17, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/12/2005 numac 2005203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2000 tot oprichting van het Paritair leercomité van het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005007315 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. 23/11/2005 pub. 01/03/2006 numac 2006007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 oktober 1999 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de centrale dienst voor sociale en culturele actie van de militaire gemeenschap. - Vernietiging
^