B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005009831 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2005 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rech type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 03/02/2006 numac 2005023108 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 24/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006007057 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die onder het toezicht van de Minister van Landsverdediging staan type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036504 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de Europese Atletiek Associatie en de « International Association of Athletics Federations (I.A.A.F.) » in het kader van de medisch verantw type ministerieel besluit prom. 24/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005003823 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora, het besluit van de Brus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006031037 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij beslist wordt tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 14.A "Mirtenwijk" van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 januari 1951

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203337 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning door de "Société wallonne du Logement" van een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen om de totstandbrenging, de ontwikkeling en de uitvoering van verrichtingen voor een publie type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005203377 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning door het Gewest van een tegemoetkoming aan de rechtspersonen met het oog op de uitrusting van groepen van woningen type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005203305 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer taminois et ses extensions, société coopérative", te Sambreville.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van de Hogescholen, overeenkomstig artikel 55, § 3, van het decreet van 5 augustus
^