B.S. Index van de afkondigingen van 25 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005023048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023039 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van toelagen voor het jaar 2005, aan werken, organismen en verenigingen ten bate van oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de reglementering van tatoeages en piercings type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 13/02/2006 numac 2005014198 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2005 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de lo type koninklijk besluit prom. 25/11/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005023094 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat het adoptieverlof betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005002132 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035038 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006035039 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende het gebruik van uit productie genomen grond voor de productie van grondstoffen voor de vervaardiging in de Gemeenschap van niet specifiek voor voeding of vervoedering bestemde producten type ministerieel besluit prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035208 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005036600 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18, begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006035260 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische d type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035171 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2004 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzeker type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035116 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische d type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van voedselkwaliteitsregelingen met toepassing van Verordening nr. 1257/1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036637 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 19/01/2006 numac 2005036553 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van gesplitste ordonnanceringskredieten voor het begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 16/01/2006 numac 2005036552 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie 01.01, programma 69.90 voor het begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 06/01/2006 numac 2005036615 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17, begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005036556 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleidersfuncties en van de functie van algemee type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005036554 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder BA 00.23 programma 24.60 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036618 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de afvaardiging van de Vlaamse overheid en aanstelling van de vertegenwoordigers van de representatieve organisatie van de werknemers, werkgevers en de middenstand die in de Sociaal-Economische Raad van Vl

decreet

type decreet prom. 25/11/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036558 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg type decreet prom. 25/11/2005 pub. 12/01/2006 numac 2005036557 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het Reglement van de raad van bestuur van het « Fonds Ecureuil » van de Franse Gemeenschap
^