B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2006022006 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Project Farmaka » voor het jaar 2005 type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005021181 bron federale overheidsdienst financien programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2004 houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2005 aan het Pan-Europese programma betreffende verkeer, gezondheid en leefmilieu type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bijsturing van het geldelijk statuut van toepassing op sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023084 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de samenstelling van de commissies voor vergoedingspensioenen type koninklijk besluit prom. 08/12/2005 pub. 29/10/2008 numac 2005011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2005 pub. 15/02/2006 numac 2006200391 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/12/2005 pub. 15/02/2006 numac 2006200390 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/12/2005 pub. 15/02/2006 numac 2006200416 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200494 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/12/2005 pub. 13/12/2005 numac 2005014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toelating tot ingebruikneming van het subsysteem rollend materieel « wagen SNCF Ermewa, type Shmmns, niet RIV » op het Belgisch spoornet

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 06/01/2006 numac 2005031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 6954 van Stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van de mandaten van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Kamer van de Middenstand van de Raad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het organieke personeelskader van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap ENECO Energie International

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005203351 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2003 tot omzetting van de graden van de personeelsleden die van de federale ministeries of overheidsdiensten en de federale wetenschappelijke instellingen naar type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 14/12/2005 numac 2005203340 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, voor het jachtseizoen 2005-2006, van het besluit van de Waalse Regering van 17 mei 2001 tot vaststelling van de openings-, sluitings- en schorsingsdatums van de jacht, van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2006 type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005203359 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de vergoedingen uitgekeerd aan sommige leden van het technisch comité en de opvolgingscommissie opgericht overeenkomstig het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste v type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 20/12/2005 numac 2005203348 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van artikel 259/3 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203338 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 betreffende de administratieve en begrotingscontrole type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 16/12/2005 numac 2005203341 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een risicotoelage aan de ambtenaren die regelmatig deelnemen aan de veldopdrachten van de anti-stroperij eenheid type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203399 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 2003 tot aanwijzing van de leden van de « Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes » type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005203350 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale IDEG als gasdistributienetbeheerder aangewezen wordt op het grondgebied van de gemeenten Gesves en Les Bons Villers

decreet

type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203373 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, wat betreft de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203371 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005203372 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 08/12/2005 pub. 24/01/2007 numac 2007031018 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Poolse Republiek en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ondertekend te Brussel op 29 november 2004

erratum

type erratum prom. 08/12/2005 pub. 03/05/2006 numac 2006014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bijsturing van het geldelijk statuut van toepassing op sommige ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Erratum type erratum prom. 08/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006200223 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie wat betreft de subsidies voor sommige investeringen van openbaar nut. - Erratum type erratum prom. 08/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006021012 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2004 houdende erkenning van de wetenschappelijke instellingen bedoeld in artikel 385 van de programmawet van 24 december 2002 . - Errata type erratum prom. 08/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006031000 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 27 december 1994 inzake het Eurovignet type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006031002 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de economische en sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

overeenkomst

type overeenkomst prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005 type overeenkomst prom. 08/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van verordening houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2005

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. 08/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekrachtiging door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het ontwerp van Ordonnantie houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005
^