B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005021173 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende administratieve vereenvoudiging II

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 12/04/2006 numac 2006022308 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende administratieve en geldelijke maatregelen ten gunste van sommige personeelsleden bij arbeidsovereenkomst aangeworven type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2005, gesloten in het Paritair comité voor de koopvaardij, tot vaststelling van de bedragen van de tewerkstellingspremies en de te innen werkge type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een tewerkstellings- of een opleidingspremie aan de bou type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende een buitengewone bijdrage voor het jaar 2006 aan het "Soc type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen ontslag type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de wijziging van de statuten van het fon type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds, in uitvoering van het type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de lompenbe type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid in uitv type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022010 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de V.Z.W. « Ligue des Usagers des Services de Santé » type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2005011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005003845 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005002143 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 betreffende de aanwijzing van tweetalig adjuncten bij wijze van overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 12/01/2006 numac 2005036670 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2003 tot vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de indeling van geslachte volwassen runderen type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 05/01/2006 numac 2005002147 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot regeling van de toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « SVMB, Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200536 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200496 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma's 03 en 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200495 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005011480 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Raad voor de Intellectuele Eigendom en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 houdende oprichting van een type ministerieel besluit prom. 15/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006022113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas « Sociaal Verzekeringsfonds V.E.V. » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 7.04 "Centrumwijk" goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Ex type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031035 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening ten algemenen nutte van gedeelten van 88 percelen gelegen langs de Geleytsbeekstraat en de weg 't Cortenbosch type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031019 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 29 april 2004 tot wijziging van de ordonnantie van 8 september 1994 houdende oprichting van de Economische en Sociale Raad voor het

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2005 pub. 03/01/2006 numac 2005203420 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage XXVI bij het Waterwetboek type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203378 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de « Commission régionale d'Aménagement du Territoire » voor het jaar 2005

decreet

type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031284 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031282 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203367 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031281 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005027404 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203413 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen type decreet prom. 15/12/2005 pub. 27/06/2006 numac 2006031283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 15/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005203374 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van artikel 1bis, § 5, van de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder type decreet prom. 15/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006200143 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type decreet prom. 15/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006200144 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van het begrip "lichte vrachtauto" in Titel II van het Wetboek van de met de inkomstenbel

document

type document prom. 15/12/2005 pub. 24/02/2006 numac 2006027006 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de raadgevende Commissie voor hulpverlening aan de gedetineerden vastgesteld bij de besluiten van 23 september 2002, van 25 november 2003 en van 14 oktober 2004 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200076 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de « Commission de sélection des films »

erratum

type erratum prom. 15/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006021027 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende administratieve vereenvoudiging II. - Errata type erratum prom. 15/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006200198 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende verschillende wijzigingen in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en in het Wetboek der successierechten. - Erratum
^