B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006014001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake de veiligheid van luchtvaartuigen uit derde landen die gebruik maken van de Belgische luchthavens type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot bepaling van de functieclassificatie voor sommige sectoren van het type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 11/01/2006 numac 2006009012 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit dat een einde stelt aan de tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg naar Hallaar type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissemen type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005012679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaa type koninklijk besluit prom. 16/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005003859 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2005 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 20/04/2006 numac 2006035532 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de werking van het universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 06/04/2006 numac 2006035480 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot uitvoering van het decreet van 23 maart 1994 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006035123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma 24.20 basisallocatie 61.10 zijnde « dotatie aan het financieringsfonds voor schu type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.24, van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 04/04/2006 numac 2006035176 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke subsidies worden verleend aan het VESOC-actieplan voor acties met betrekking tot de man - vrouwproblematiek type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 10/03/2006 numac 2006035285 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling van basisallocaties type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 14/02/2006 numac 2006035122 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet met betrekking tot de werkgelegenheidsconferentie ingeschreven onder de basisallocatie 00.18 van het programma 24.6 van de algemene uitgavenbegroting van d type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006035200 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006035207 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het project 'Milieukoopwijzer, een milieuvriendelijke aankoopgids voor grootverbruikers' type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 24/02/2006 numac 2006035266 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder programma 24,60, basisallocatie 00.24, begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de projecten 2005 van het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006035118 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2004 betreffende de toekenning van subsidies aan bedrijfsleidingsdiensten voor het milieukundig adviseren van land- en tuinbouwbedrijven type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006035061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de Dienst Afzonderlijk Beheer Waarborgfonds Microfinanciering type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036640 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006035008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.17 begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036612 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005036653 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 12/01/2006 numac 2006035007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.18 begrotingsjaar 2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005036639 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingtreding van het decreet van 7 mei 2004 houdende vaststelling van het kader tot oprichting van de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006035046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot afbakening van het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp en van de regio's integrale jeugdhulp en tot regeling van de beleidsafstemming integ

decreet

type decreet prom. 16/12/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200157 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2004 houdende oprichting van een Management School bij de « Université de Liège » type decreet prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 type decreet prom. 16/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036611 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd

document

type document prom. 16/12/2005 pub. 03/08/2006 numac 2006029093 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten bedoel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200290 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van twee afgevaardigden belast met het vertegenwoordigen van de Regering van de Franse Gemeenschap binnen de naamloze vennootschap "Casa-Kafka Pictures" waarin de « Radio-Télévision type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006200261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 08/02/2006 numac 2006200262 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 2 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 16/02/2006 numac 2006200263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de schijf 2005 van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de Universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een hogeschool per groep van ambten voor het jaar 2006 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juni 2004 houdende bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van de private vormings- en vervolmakingsdiensten bedoel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200292 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1985 houdende financiering van het Bijzonder Fonds voor het onderzoek in de universitaire instellingen

erratum

type erratum prom. 16/12/2005 pub. 06/02/2006 numac 2006022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

programmadecreet

type programmadecreet prom. 16/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200181 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de internaten, de psychisch-medisch-sociale centra, de schoolgebouwen, de wijze van berekening van de werkingssubsidies in het gewoon kleuteronderwijs, de positieve discriminatie, de universi
^