B.S. Index van de afkondigingen van 19 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022034 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 17/03/2006 numac 2005012668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het nationaal akkoord voor de jaren 2003-2004 type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor taxi- en de di type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2005012669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006009046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005003836 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 12/01/2006 numac 2005012653 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 22 september 2005 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 januari 2006 en 11 november 2006 (1) type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005012652 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oor type koninklijk besluit prom. 19/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006009055 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005023103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 22/12/2005 numac 2005023107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2005 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 03/03/2006 numac 2006007072 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006022052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 10/02/2006 numac 2006007039 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut type ministerieel besluit prom. 19/12/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006007033 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut

erratum

type erratum prom. 19/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006011044 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden. - Errata

beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie

type beschikking van het comite van ministers van de benelux economische unie prom. 19/12/2005 pub. 17/05/2006 numac 2006009370 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof
^