B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2005

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006007001 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2006

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005009959 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalender jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006007000 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het statuut van de militaire muzikanten type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2006022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief der consulaire rechten en der kanselarijrechten type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006022048 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2005 type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006022004 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2006, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005023128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35 van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 12 december 2005 houdende wijziging van de beslissing van 10 februari 2003 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de radio-omroepen, genomen door de commissie bedoel type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005011523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2006 type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 12/01/2006 numac 2005023027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2000 tot vaststelling van de maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen toegelaten in en op voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, betreffende de bepalingen van het artikel 14 c), II, 1., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekeri

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/01/2006 numac 2005000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 21/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006009022 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 1993 tot vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Cel voor financiële informatieverwerking en het maximumbedrag van haar begroting

decreet

type decreet prom. 21/12/2005 pub. 22/03/2006 numac 2006033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de adoptie type decreet prom. 21/12/2005 pub. 24/02/2006 numac 2006033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 6 juni 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de type decreet prom. 21/12/2005 pub. 24/02/2006 numac 2006033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Smenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 21/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006021015 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Samenwerkingsakkoord tussen de federale Overheid en het Vlaamse Gewest betreffende het onderzoek naar de invloed van de exploratie- en exploitatieactiviteiten op het Belgisch Continentaal Plat op de sedimentafzettingen en op het mariene milieu

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2005 pub. 06/03/2006 numac 2006200534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de openbare hoofdbibliotheek van Chiroux-Croisiers en tot opheffing van artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 1996 tot rangschikking van de o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2005 pub. 06/03/2006 numac 2006200524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de centrale openbare bibliotheek van Chiroux-Croisiers en tot opheffing van artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 1996 tot rangschikking van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/12/2005 pub. 06/03/2006 numac 2006200525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Luik en tot opheffing van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 1996 tot rangschikking van de openba
^