B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005012757 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in bepaalde bedrijfstakken en houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een o type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2005000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 november 2004 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 27/02/2006 numac 2006022124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 oktober 2004 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Erkenningscommissie voor ziekenhuisapothekers type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005023080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2004 tot uitvoering van artikel 39bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2005000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006022049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 31/01/2006 numac 2006022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 1995 tot vaststelling voor de handarbeiders en ermee gelijkgestelden die verzekeringsplichtig zijn ten opzichte van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 d type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2005000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging inzonderheid van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de aviaire influenza type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006022018 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2003 tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het Brusselse Gewest type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 12/09/2016 numac 2016000527 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2005000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongeva type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2005023033 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2005000796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 mei 2005 tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2005000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesture type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006022055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003871 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2003 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005023081 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005011527 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 2004 betreffende de inzage, het afschrift en de uittreksels van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede de toegang tot die gegevens, anders dan via het internet type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot vaststelling van het bedrag van het inschrijvingsrecht voor de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels-, of ambachtsonderneming, en de vergoeding van de erkende ondernemin type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023110 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 27/02/2008 numac 2008000157 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastleggen van de frequenties van inspecties waarvoor de aanwezigheid van een agent van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in inrichtingen van de vlees- en vissector in het raam van het controleprogramma type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2005002142 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006022056 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type koninklijk besluit prom. 22/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006035029 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 2 juni 2004 tot implementatie van een fokprogramma ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapen, en tot implementatie van een regeling to type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200502 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 19 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200503 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005023115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de aanvullende maatregelen die getroffen worden in het kader van de controle op de aanwezigheid van nitraten en van residuen van gewasbeschermingsmiddelen in en op sommi type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 28/12/2005 numac 2005012756 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekenningsvoorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformulier in de tuinbouwsector, de landbouwsector en de sector van type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200498 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200497 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200500 bron ministerie van het waalse gewest - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/06/2006 numac 2006031279 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 33, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauff type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24-30131 "Rapen" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 oktober 1986 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031033 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-21 "Fontainas" goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executiev type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de stad Brussel tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 24-00/01 « Zespenningen » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 27 maart 1956 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 01/02/2006 numac 2006031020 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 306 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006031031 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Etterbeek tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan "Blok 533", goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 december 1955, meermaals gew

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200055 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van paardachtigen van zes maanden en meer type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200057 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van kalveren van meer dan twee weken en minder dan zes maanden, met uitzondering van zuigkalveren type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006200100 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de fabricage van keramische tegels en dakpannen, bakstenen en overige producten van gebakken klei bestemd voor de bouw type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006200099 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de fabricage van keramische tegels en dakpannen, bakstenen en overige producten van gebakken klei bestemd voor de bouw type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006200101 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de fabricage van keramische tegels en dakpannen, bakstenen en overige producten van gebakken klei bestemd voor de bouw type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 24/01/2006 numac 2006200054 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, wat de rubrieken 01.20 type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006200150 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage XXVI bij het Waterwetboek type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 11/04/2006 numac 2006027055 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling. - Addendum type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006200066 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 december 1998 tot uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 10/03/2006 numac 2006200788 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende het geïntegreerd stelsel inzake socio-professionele inschakeling type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200541 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, wat de rubrieken 01.20 type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200216 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, wat de rubrieken 01.20 type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200056 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van schaap- of geitachtigen van zes maanden en meer type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200058 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale en integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van runderen van zes maanden en meer type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005203418 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 houdende oprichting van een Dienst Affectatie van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006200048 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 november 2003 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « SO.RE.LO.BO., S.C. » type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006200032 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 december 2004 tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « La Maison liégeoise, S.C. » type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006200043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de actualisering van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Florenville type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 17/01/2006 numac 2006200065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005203428 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Semois-Chiers type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006200063 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie tot erkenning van de invoegbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 16/01/2006 numac 2006200049 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter van de Adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 13/01/2006 numac 2006200003 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005203441 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 januari 2005 tot benoeming van de Regeringscommissarissen binnen de vijf openbare maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid inge type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005203431 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Senne type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005203429 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Amel type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005203430 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan voor het onderstroomgebied van de Haine type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005203433 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2002 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1966 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 09/01/2006 numac 2005203432 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2004 waarbij de intercommunale ALG als beheerder van gasdistributienetten aangewezen wordt type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006200042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot beslissing over en goedkeuring van het voorontwerp van gedeeltelijke herziening van de gewestplannen Namen, Dinant-Ciney-Rochefort en Hoei-Borgworm met het oog op de opneming van planologische compensaties en tot bepalin type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006200031 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Foyer hensitois, S.C. », te Hensies type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200036 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « WOJDA 1 », te 's-Gravenbrakel type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200037 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « Cokerie Flémalle », te Flémalle type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200039 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « Cabay-Jouret », te La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200035 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « WOJDA 2 », te 's-Gravenbrakel type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200052 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, wat de rubrieken 01.20 type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « Ammoniaque », te Luik type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200061 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van eenden, ganzen, kalkoenen, parelhoenen en ander gevogelte type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200060 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van konijnen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200059 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van varkensachtigen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2006200062 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de activiteiten i.v.m. het telen of fokken van poeljen, kweek-, leg- en vleeskippen type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 18/01/2006 numac 2006200030 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot verlenging van het mandaat van de bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Les Habitations sociales de Binche et environs », te Binche type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200034 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « SAFEA », te La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « Purfina », te Châtelet type besluit van de waalse regering prom. 22/12/2005 pub. 19/01/2006 numac 2006200038 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement » gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site « Centrale électrique », te Quaregnon

decreet

type decreet prom. 22/12/2005 pub. 13/02/2006 numac 2006200260 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2005 pub. 03/01/2006 numac 2005012751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële omzendbrief betreffende de organisatie van het gezondheidstoezicht op stagiairs zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs

document

type document prom. 22/12/2005 pub. 28/03/2006 numac 2006201010 bron ministerie van het waalse gewest Milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor gebruikte batterijen type document prom. 22/12/2005 pub. 28/03/2006 numac 2006201008 bron ministerie van het waalse gewest Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake papierafval type document prom. 22/12/2005 pub. 28/03/2006 numac 2006201011 bron ministerie van het waalse gewest Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake zaklampen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 20/02/2006 numac 2006200291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de ambtenaren belast met de invordering van geldboetes, door middel van een dwangbevel, bedoeld in artikel 156, § 1, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio- type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 17/02/2006 numac 2006200410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging van de samenstelling van de adviesraad voor alternerende opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 05/04/2006 numac 2006201081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 tot bepaling van het veranderlijk gedeelte van de toelagen voor de kosten voor de tenlasteneming van jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de « Commission interuniversitaire d'équivalence des diplômes universitaires étrangers » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 21/02/2006 numac 2006200324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot omschrijving van de specifieke opdrachten en de specifieke permanente bijdrage van de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie voor de periode van 1 september 2005 tot 31 augustus 2010 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 03/02/2006 numac 2006200090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 23 januari 2004 houdende aanstelling van de leden van het « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur »

erratum

type erratum prom. 22/12/2005 pub. 07/03/2006 numac 2006200751 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. - Errata

arrest

type arrest prom. 22/12/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van 6 december 2001 van het Verenigd College houdende vaststelling van de subsidiëringsvoorschriften van centra en diensten voor Bijstand aan personen type arrest prom. 22/12/2005 pub. 14/02/2006 numac 2006031039 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 05/567 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2005. - Uittreksel

beschikking

type beschikking prom. 22/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031475 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 22/12/2005 pub. 02/01/2006 numac 2005031473 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2005 type beschikking prom. 22/12/2005 pub. 20/01/2006 numac 2005031478 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Financieordonnantie houdende opening van voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart 2006 die in mindering komen van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type beschikking prom. 22/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005031476 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/12/2005 pub. 27/04/2009 numac 2009031215 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/954 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verdeling van de budgetten onder de gemeenten bedoeld in artikel 5, eerste lid van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de so

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 22/03/2006 numac 2006033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot inrichting van een sociale dienst voor het personeel van de Regering, van het Ministerie en van bepaalde paragemeenschappelijke instellingen van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 22/03/2006 numac 2006033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot benoeming van een lid van de begeleidingscommissie van het agentschap voor Europese vormingsprogramma's in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 12/04/2006 numac 2006033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de toekenning van studietoelagen aan studenten die in het buitenland studeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 22/03/2006 numac 2006033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 juli 2004 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 22/03/2006 numac 2006033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vervanging van de bijlage bij het besluit van de Regering van 26 maart 1997 tot organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap in afdelingen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/12/2005 pub. 11/01/2006 numac 2005031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Financieverordening houdende opening van voorlopige kredieten voor de maanden januari, februari en maart 2006 die in mindering komen van de begroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2006

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 22/12/2005 pub. 10/01/2006 numac 2005203442 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 oktober 2003 tot benoeming van de leden van de Samenwerkingscommissies ingesteld bij het Samenwerkingsakkoord van 19 april 1995 tussen de Franse Gemeenschapscommiss
^