B.S. Index van de afkondigingen van 8 januari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 16/01/2006 numac 2005003847 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022072 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 492 en 493 van de programmawet van 22 december 2003 type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006022091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn tewerkgesteld bij een Belgische we type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van een magistraat-bijzitter in de provinciale Raad van Namen van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 14/02/2006 numac 2006022053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van het Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006007030 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de farmaceutische inspectie bij de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006007029 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid voor het beheer van zijn eigen vermogen aan het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006003095 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2006, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 25/01/2006 numac 2006000061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2004 type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de jaren 2003 en 2004, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het k type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2005, van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklij type koninklijk besluit prom. 08/01/2006 pub. 09/09/2009 numac 2009000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Officieuze coördinatie in het Duits

erratum

type erratum prom. 08/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006003136 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2752, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de aangifte in de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 08/01/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Erratum
^