B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/01/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de nieuwe gemeentewet type wet prom. 12/01/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde het voor de feitelijk samenwonenden mogelijk te maken te worden erkend als rechthebbende van een lid van de politie- en hulpdiensten dat overleden is als gevo type wet prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van de « Pensioenen van de Overheidssector » type wet prom. 12/01/2006 pub. 21/08/2007 numac 2007000749 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van de « Pensioendienst voor de Overheidssector »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006022164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006000004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot oprichting van een Sociaal Stookoliefonds type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006000019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 september 2005 houdende maatregelen inzake het verzekeren van de verspreiding van en de toegang tot de inhoud van het Belgisch Staatsblad type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006000020 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 16 september 2005 tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk "Sociaal Verwarmingsfonds Stookolie, Lamppetroleum en Propaan in bulk", als "Verw type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, betreffende de bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006000013 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van bepalingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, betreffende het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 11 november 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkinge type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006000014 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het eerste semester van het jaar 2004 betreffende het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000035 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en vo type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 augustus 2005 tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiële diensten op afstand en van de richtlijn privacy elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 tot het bepalen van de nadere regels voor de toekenning van de verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds en van het k type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzondere bi type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012805 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, inzake de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 okto type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012801 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 17 september 2005 houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst , tot type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van reglementaire bepalingen van het eerste semester van het jaar 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verz type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 maart 2005 houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst en het Protocol betreffende de voorrec type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming d type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 22/02/2006 numac 2006000023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de erkenning van dierentuinen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 september 2005 tot inwerkingstelling van de wet van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000012 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het tweede semester van het jaar 2004 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006003079 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2005 betreffende de verlaging van de bijzondere accijns op bepaalde motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2005023010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 maart 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een experimentele financiering van contrac type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 oktober 2005 waarbij de hevige regenval, plaatselijk vergezeld van grote hagelkorrels, die heeft plaatsgevonden op 29 juni 2005 op het grondgebied van type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 27/01/2006 numac 2006021008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveri type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/04/2006 numac 2005012771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006009073 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006000005 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 08/02/2006 numac 2006022099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot regeling van de samenstelling en de werking van de Federale Commissie « Rechten van de Patiënt », ingesteld bij artikel 16 van de wet van 22 april 2002 betreffende de rech type koninklijk besluit prom. 12/01/2006 pub. 23/01/2006 numac 2006022094 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 12/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006200279 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1997 tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het type ministerieel besluit prom. 12/01/2006 pub. 20/01/2006 numac 2006022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006200219 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de modaliteiten voor het instellen van een beroep bij de adviescommissie voorzien bij artikel 6, § 3, van het decreet van 10 november 2004 tot invoering van een regeling voor de handel in broeikasgasemi type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006027007 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de verificatie van de rapportage van de gespecificeerde broeikasgasemissies

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006200295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende erkenning van de V.Z.W. "APRES", Alsembergsesteenweg 303, te 1190 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Nijvel II

erratum

type erratum prom. 12/01/2006 pub. 14/12/2006 numac 2006000799 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen. - Erratum type erratum prom. 12/01/2006 pub. 13/03/2006 numac 2006022228 bron federale overheidsdienst financien Wet tot oprichting van de "Pensioendienst voor de Overheidssector". - Erratum type erratum prom. 12/01/2006 pub. 15/05/2006 numac 2006021082 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot indiening van nieuwe modellen van aankondiging en tot wijziging van drie koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveri type erratum prom. 12/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006022098 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

beschikking

type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031014 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 2 september 2002 tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een geïntegreerd dru type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006031016 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar lidstaten , anderzijds, en de Bijlage, type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 31/01/2006 numac 2006031015 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, goedgekeurd te New York op 25 mei 2000, dat de Vere type beschikking prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 21 april 1965 houdende het statuut van de reisbureaus

lijst

type lijst prom. 12/01/2006 pub. 06/02/2006 numac 2006011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^