B.S. Index van de afkondigingen van 27 januari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006200183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006007061 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006007060 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de wijziging type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006200202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen in uitvoering van artikel 20 type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende tewerkstelling en vorming in uitvoering van type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de deeltijdse werkweek type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 29/03/2006 numac 2006200200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006007059 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 17/02/2006 numac 2006022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid, die hun tewerkstelling verloren hebben type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006000085 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 november 2005 tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 03/05/2006 numac 2006000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 28 november 1994 houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de aviaire influenza en de ziekte van Newcastle en van reglementaire bepa type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006200159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1994 tot uitvoering van artikel 8, § 1 en § 6 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de pro type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006021024 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende afschaffing van sommige organen met betrekking tot de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en van de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006021022 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot opheffing van diverse verouderde besluiten met betrekking tot het beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Federaal Wetenschapsbeleid behoort type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen tot wijziging van hoofdstuk III, afdeling II, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, voor wat de slachtoffers van opzettelijke type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006200184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2004 van het bedrag ter financiering van de wachtuitkeringen toegekend aan de werknemers van de steenkool- en staalnijverheid, die hun tewerkstelling verloren hebben type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2005 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagenschappen type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006000086 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van drie koninklijke besluiten van 17 november 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 27/01/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/01/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006200748 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie type ministerieel besluit prom. 27/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006009079 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten type ministerieel besluit prom. 27/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006003114 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006035307 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het stambesluit VOI van 30 juni 2000, wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006035254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 15 juli 2002, wat betreft de klokkenluiders, de landbouwattachés, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd, de coördinator integriteitszorg en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006035501 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van bepaalde rundvleespremies type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 15/02/2006 numac 2006035203 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2003 houdende de subsidiëring van de animatiewerking in de erkende rusthuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006035237 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie v type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 houdende subsidieregeling van het loon en de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006035530 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, bedrijfsstages en mentorschap type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006035235 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006035293 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vla type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006035986 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regeri type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006035308 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen van 28 januari 1997, wat betreft de klokkenluiders, het bevallingsverlof, de pensioenleeftijd en andere bepalingen

decreet

type decreet prom. 27/01/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006035236 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2005 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de decretale specifieke eindtermen voor het algemeen secundair onderwijs type decreet prom. 27/01/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006200747 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de cumulatieregels die van toepassing zijn op de personeelsleden van het onderwijs type decreet prom. 27/01/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006035401 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie en toets nieuwe opleiding ten aanzien van hogeronderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006200713 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 2, § 2, van het decreet van 19 mei 2004 tot wijziging van het decreet van 20 juni 1980 houdende de voorwaarden voor de erkenning en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2006 pub. 03/04/2006 numac 2006200969 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van subsidies voor een proefexperiment voor het onderwijs in de gebarentaal voor de kinderen die gehoorproblemen vertonen en geïntegreerd zijn in het gewoon onderwijs, aan de v.z.w. « Inst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006200714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die getroffen zijn door de schaarste voor het schooljaar 2006-2007 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2006 pub. 03/04/2006 numac 2006200973 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van subsidies voor een proefexperiment voor het onderwijs in de gebarentaal voor de kinderen die gehoorproblemen vertonen en geïntegreerd zijn in het gewoon onderwijs, aan de V.Z.W. « Ecol type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/01/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006200712 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een bijzondere jaarlijkse toelage aan de personeelsleden van de Openbare Instellingen voor Jeugdbescherming wegens de specifieke zorg verleend door deze personeelsleden aan de jonge

erratum

type erratum prom. 27/01/2006 pub. 03/04/2006 numac 2006021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende afschaffing van sommige organen met betrekking tot de werking van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en van de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren. - Erratum

arrest

type arrest prom. 27/01/2006 pub. 09/02/2006 numac 2006029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit tot vaststelling van bijzondere nadere regels voor de inschrijving in de universitaire instellingen en de hogescholen voor het academiejaar 2006-2007
^