B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2006 pub. 02/02/2006 numac 2006021018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 30/01/2006 pub. 07/02/2006 numac 2006002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 30/01/2006 pub. 16/02/2006 numac 2006022150 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het in aanmerking nemen voor het pensioen van diverse weddenbijslagen toegekend aan magistraten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 24/03/2006 numac 2006011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door een beheersvennootschap aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van de speciaal aangewezen ambtenaren en beambten bedoeld in artikel 39 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006014021 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie bedoeld in artikel 34, § 2, lid 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de voorafgaande opleiding bedoeld in artikel 26, § 2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 04/10/2007 numac 2007000834 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van schol type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 24/02/2006 numac 2006014020 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot bepaling van de leerstof van de jaarlijkse opleiding voor het leidend en onderwijzend personeel van de rijscholen bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van schol type ministerieel besluit prom. 30/01/2006 pub. 20/02/2006 numac 2006011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie

decreet

type decreet prom. 30/01/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2005 betreffende de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeen type decreet prom. 30/01/2006 pub. 28/03/2006 numac 2006033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten type decreet prom. 30/01/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter voorkoming van de gezondheidsschaden bij sportbeoefening

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden type omzendbrief prom. 30/01/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006000144 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de inschrijving van vreemdelingen die in België verblijven en die geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie als kiezers voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2006 pub. 04/05/2006 numac 2006201397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de erkenning van een beroepsbekendheid aan een lid van het onderwijzend personeel van een hogere kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006200637 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raden voor de Hogescholen

erratum

type erratum prom. 30/01/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel. - Erratum

arrest

type arrest prom. 30/01/2006 pub. 21/02/2006 numac 2006022157 bron rijksdienst voor pensioenen Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2006-2008 voor de Rijksdienst voor pensioenen
^