B.S. Index van de afkondigingen van 9 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/02/2006 pub. 18/03/2021 numac 2021040899 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secre type wet prom. 09/02/2006 pub. 15/05/2009 numac 2006015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (2) (3) type wet prom. 09/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006009138 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de strijd tegen de praktijken van huisjesmelkers type wet prom. 09/02/2006 pub. 01/03/2007 numac 2007015017 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, Uitvoeringsprotocol en Bijlagen 1 en 2, ondertekend te Bern op 12 december 20 type wet prom. 09/02/2006 pub. 26/05/2006 numac 2006015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002 (2) type wet prom. 09/02/2006 pub. 19/04/2006 numac 2006015036 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 type wet prom. 09/02/2006 pub. 27/03/2006 numac 2006015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secre

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006003155 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur bij het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties type koninklijk besluit prom. 09/02/2006 pub. 10/02/2006 numac 2006002028 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en de procedure tot erkenning van een pakket « Internet voor iedereen » en houdende controlebepalingen type koninklijk besluit prom. 09/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006003150 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende benoeming van een plaatsvervangend gouverneur van het Internationaal Monetair Fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2006 pub. 15/02/2006 numac 2006035264 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot de instelling van een visvergunning en houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de communautaire regeling inzake

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2006 pub. 03/04/2006 numac 2006031128 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2006 pub. 03/04/2006 numac 2006031125 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de erkenning van een plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200728 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering, ter uitvoering van artikel 1 van het programmadecreet van 3 februari 2005 betreffende de economische heropleving en de administratieve vereenvoudiging, van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de toekenning van een prem type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006200729 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verscheidene besluiten van de Waalse Regering geldend inzake investeringssteun type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027045 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van bietenzaad type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/02/2006 pub. 20/12/2006 numac 2006000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de Lokale Politie : archiefselectielijst en bewaartermijnen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 09/02/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de Lokale Politie : archiefselectielijst en bewaartermijnen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 09/02/2006 pub. 20/04/2006 numac 2006033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de dienst van de Duitstalige gemeenschap voor de personen met een handicap
^