B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2006

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 23/02/2006 numac 2006003115 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de afschaffing, voor bepaalde documenten, van het vereiste van eensluidend verklaring type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006200341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerskost type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 13/04/2006 numac 2006000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 13/04/2006 numac 2006000150 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 tot wijziging van drie koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en so type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 13/04/2006 numac 2006000149 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de verlenging van de toepassing type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de col type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 16/05/2006 numac 2006200340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende het bedrag en toekenningsvoorwaarden van de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van koninklijk besluit van 17 maart 1935 waarbij aan de kleinhandelaars in vee- en varkensvleesch wordt opgelegd zich een herkomstattest te doen afleveren door den verkooper van levende of geslachte slachtdieren type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006011090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de registratie van huwelijksbemiddeling type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 06/03/2006 numac 2006000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanvaarding van het ontslag van de Directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en houdende maatregelen teneinde een vervanger ad interim aan te duiden type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 07/03/2006 numac 2006000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra type koninklijk besluit prom. 17/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006000145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 25 januari 2006 betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2005

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 3°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 6°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006200905 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van de representatieve beroepsorganisaties van cichoreiproducenten type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 4°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende delegaties van handtekening toegestaan aan de ambtenaren en beambten van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de toepassing van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de gewestelijke steun type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006011085 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de machtiging van een beheersvennootschap van rechten om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 17/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst van de hulpverleningszone bedoeld in artikel 2, 2°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de prov

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 04/04/2006 numac 2006035475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het Provisioneel Krediet ingeschreven onder programma 24.60, basisallocatie 00.22 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006035322 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijke ontvangers type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers C.V., SYSQA B.V. en Verdonck, Kloosters & Associates B.V. (NL) als adviesorgaan voor het bepalen van de geschiktheid van de geautomatiseerde aspecten van het st type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 23/03/2006 numac 2006035432 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende organisatie van het Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie en de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035362 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoff type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 14/03/2006 numac 2006035333 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006035400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de delegatie van bevoegdheden aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het Onderwijs, inzake het toestaan van afwijkingen van de programmatie- en rationalisatienormen aan scholen van het basisonderwijs

decreet

type decreet prom. 17/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006029051 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Conventie ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, aangenomen op 17 oktober 2003 en opgemaakt in Parijs op 3 november 2003 type decreet prom. 17/02/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006200971 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging va

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200895 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970 tot vaststelling van de schalen verbonden aan de ambten der leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006200896 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de korte opleidingsstage van schoolartsen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006201098 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2005 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 tot bepaling van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 04/04/2006 numac 2006200894 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 31, § 2 van het decreet van 4 mei 2005 houdende uitvoering van het Akkoordprotocol van 7 april 2004 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de representatiev type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling, per ambt in het onderwijs met volledig leerplan, van het aantal dagen die gepresteerd moeten zijn om in de loop van het schooljaar 2006-2007 prioritair tijdelijke te worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006200834 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 oktober 1998 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies me
^