B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2006 pub. 30/06/2006 numac 2006015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk type wet prom. 21/02/2006 pub. 08/05/2007 numac 2006015050 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006022223 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 25/11/2016 numac 2016018352 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen type ministerieel besluit prom. 21/02/2006 pub. 13/03/2006 numac 2006009178 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 21/02/2006 pub. 21/03/2006 numac 2006009222 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissie van Toezicht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/02/2006 pub. 01/03/2006 numac 2006000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 34 houdende specificaties bij de uitvoering van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden type omzendbrief prom. 21/02/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 34 houdende specificaties bij de uitvoering van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 21/02/2006 pub. 12/04/2006 numac 2006201100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht. - Errata

arrest

type arrest prom. 21/02/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006031170 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/82 houdende herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2006. - Uittreksel type arrest prom. 21/02/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006031172 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 06/97 tot vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2005 naar het dienstjaar 2006. - Deel 2. - Uittreksel type arrest prom. 21/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006003169 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressor type arrest prom. 21/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006003171 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ressor

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/02/2006 pub. 24/04/2006 numac 2006033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een nieuwe rekenplichtige type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 21/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs2006/33047

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006031171 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening 05/08 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2004. - Bekrachtiging
^