B.S. Index van de afkondigingen van 22 februari 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type wet prom. 22/02/2006 pub. 16/03/2006 numac 2006003157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privéwoning type wet prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 07/04/2006 numac 2006000159 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot bepaling van de wijze waarop de erkenning van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie ingediend hebben bij type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 10/04/2006 numac 2006011126 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming b type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 15 juli 2005 tot aanvulling van de artikelen 10 en 46 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 januari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 26 januari 2001 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 augustus 1997 tot vaststelling van aanvullende voorwaarden tot erkenning van organisme type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van het eerste semester van het jaar 2005 betreffende het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 14/04/2006 numac 2006000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor h type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 18/04/2006 numac 2006000167 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 7 april 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillis type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 18/04/2006 numac 2006000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van artikel 79 van de wet van 20 juni 2005 houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 18/04/2006 numac 2006000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 24 januari 2006 betreffende tijdelijke maatregelen ter preventie van hoogpathogene aviaire influenza bij gevoelige vogels gehouden in dierentuinen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 18/04/2006 numac 2006000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van sommige bepalingen van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 18/04/2006 numac 2006000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot finan type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 30/03/2006 numac 2006000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats in Belg type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van de modellen van de beslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen de aanvraag ofwel erkent, ofwel ve type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 26/04/2006 numac 2006002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 27, § 3, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 02/03/2006 numac 2006022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera's in de voetbalstadions type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 03/03/2006 numac 2006003156 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 betreffende de PC-privé-plannen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 08/03/2006 numac 2006002033 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de V.Z.W. Sociale Dienst van het Ministerie van Ambtenarenzaken voor het begrotingsjaar 2006 type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 17/03/2006 numac 2006007091 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten teneinde bepaalde bedragen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen te koppelen type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers type koninklijk besluit prom. 22/02/2006 pub. 09/03/2006 numac 2006000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 januari 2006 tot vaststelling van het model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die in België gevestigd zijn, moeten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2006 pub. 24/03/2006 numac 2006200993 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006022244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 februari 2005 tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/02/2006 pub. 24/03/2006 numac 2006200985 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 22/02/2006 pub. 24/03/2006 numac 2006200995 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006
^